27-3-2020
covid

Măsuri benefice pentru IMM-uri, companii sănătoase și liber profesioniști

 1. Garantarea de către stat a creditelor acordate IMM

Pentru a se încadra în categoria IMM-urilor, companiile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 • număr mediu anual de salariați mai mic de 250; 
 • cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.

Pentru a beneficia de garantarea creditelor de către stat, companiile IMM trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, respectiv: 

 • în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; 
 • IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe;

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central.

Statul va garanta în procent de maximum 80%, prin intermediul FNGCIMM,creditele acordate de către instituțiile bancare companiilor IMM din valoarea finanțărilor acordate (fără dobânzi, comisioane și speze bancare), pentru:  

 1. credite de investiții – valoarea maximă a finanțării 10 milioane lei;  
 2. credite pentru capital de lucru – în limita a 5 milioane lei, valoarea maximă a finanțării nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.  

Statul va garanta în procent de maximum 90% creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru (fără dobânzi, comisioane și speze bancare) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu condiția ca valoarea maximă a finanțărilor să fie de 500.000 de lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.  

Durata maximă a finanțărilor: 10 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru (acestea din urmă putând fi prelungite cu încă 3 ani în anumite condiții).  Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor vor fi stabilite de către instituțiile de credit conform normelor proprii.

În toate situațiile, dobânda va fi subvenționată integral de stat. Perioada de subvenționare este de la momentul acordării creditului și poate dura până la data de 31 martie 2021. Subvenția poate fi prelungită cu încă doi ani dacă se va estima o creștere economică mai mică decât cea din 2020.  

Comisionul de administrare datorat față de FNGCIMM este subvenționat de către Stat. 

În cazul creditelor de investiții garanția acordată de stat prin FNGCIMM urmează a fi garantată cu ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit precum și prin alte tipuri de garanții (ipotecă asupra conturilor, ipotecă asupra fondului de comerț etc.).

Modalitatea de acordare a creditelor pentru investiții și capital de lucru garantate de către stat urmează a fi reglementată de către fiecare instituție de credit potrivit normelor interne proprii fiecăreia.

2. Amânarea la plată a serviciilor de utilități, a chiriilor pentru sediu/sedii secundare și stoparea calculului accesoriilor pentru neexecutarea obligațiilor din contracte cu autorități publice 

De aceste facilități vor putea beneficia, pe lângă diverse profesii liberale, doar companiile care se încadrează în categoria IMM (astfel cum au fost definite la punctul anterior) și care se află într-una din următoarele categorii:

 • compania și-a întrerupt activitatea total sau parțial – în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente;  
 • compania deține certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri .

Beneficii:

 • posibilitatea de amânare la plată pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet), pe durata stării de urgență;  
 • posibilitatea de amânare la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare pe durata stării de urgență;
 • stoparea calcului penalităților de întârziere în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice pe durata stării de urgență. 

Împotriva companiilor IMM nu se va putea invoca forța majoră pentru refuzul îndeplinirii obligațiilor în contractele în derulare decât după încercarea de renegociere a contractului pentru adaptarea clauzelor contractuale. Conceptul de forță majoră este redefinit și se prezumă ca fiind împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu COVID-19, care a afectat activitatea IMM-ului, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.  Măsurile indicate în Decretul nr. 195/2020, prin care s-a instituit starea de urgență în România, care sunt adoptate de autorități nu sunt considerate imprevizibile.   

3. Avocații, notarii publici și executorii judecătorești au obligația de a continua să furnizeze serviciile de interes public 

Avocații, notarii publici și executorii judecătorești au obligația de a continua să furnizeze serviciile de interes public ce fac obiectul profesiei lor, sub sancțiunea excluderii din profesie. Aceștia trebuie să ia toate măsurile pentru ca activitatea lor să fie prestată cu respectarea regulilor de disciplină sanitară și a măsurilor de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente.  

În plus, salariații acestor profesioniști NU vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență dacă refuză să își îndeplinească atribuțiile de serviciu și împiedică, astfel, desfășurarea activității angajatorului 

4.Acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ 

Se acordă zile libere plătiteunuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în perioada în care unitățile de învățământ sunt închise temporar sau cursurile suspendate, ca urmare a: 

 • condițiilor meteo nefavorabile; 
 • situațiilor extreme stabilite de către autorități (ex. starea de urgență decretată începând cu data de 16.03.2020); 
 • prevederile se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat; 
 • nu sunt incluse în categoria zilelor libere plătite zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 

Condiții de acordare. Pentru a beneficia de această măsură, părinții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 • vârsta copiilor înscriși în unitățile de învățământ este de maxim 12 ani sau 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități;  
 • locul de muncă al părintelui nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 

Nu beneficiază de prevederile acestei legi persoanele de mai sus care: 

 • se află în concediu pentru creșterea copilului; 
 • au optat pentru concediu fără plată ca urmare a nesolicitării de către celălalt părinte a perioadei de minim o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului; 
 • se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată; 
 • au raporturile de muncă suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau soțul/soția se află în acest caz; 
 • celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate, venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, supuse impozitului pe venit. 

Modalitatea de acordare. Indemnizația pentru zile libere se acordă în baza unei cereri formulate de unul din părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea va fi însoțită de: 

 • declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prin care se arată că acesta nu a solicitat zile libere la locul său de muncă (în condițiile prezentei legi) și nici nu se află în una din condițiile prevăzute la paragraful anterior; 
 • copia certificatului de naștere al copilului. 

Valoarea indemnizației. Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare (8 ore), dar nu poate depăși 75% pe zi din câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Câștigul mediu brut lunar este de 5.429 lei, iar media brută zilnică este de aproximativ 259 lei; rezultă că nivelul maximal al indemnizației brute este 4.072 lei/lună (2.382 lei net), respectiv 194 lei/zi (113 lei net).

Modalitatea de decontare a sumelor. Indemnizația se plătește de către angajator, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli, urmând a fi decontată (recuperată) din Fondul de garantare a creanțelor salariale. Angajatorul poate solicita doar decontarea indemnizației nete, încasată efectiv de părinte. Sumele plătite de angajator reprezentând impozit și contribuții sociale vor fi suportate din bugetul propriu. 

 • Pentru decontarea sumelor, angajatorul va depune o cerere la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (respectiv a municipiului București) în cărei rază teritorială își desfășoară angajatorul activitatea. Cererea va fi însoțită de: 
 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere și indemnizația acordată; 
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației; 
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților depusă conține persoanele care au îndeplinit condițiile pentru acordarea indemnizației; 
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația. 

Cererea angajatorului va conține obligatoriu următoarele elemente: 

 • date de identificare ale angajatorului; 
 • contul bancar; 
 • suma totală solicitată; 
 • numărul angajaților care au beneficiat de aceste sume; 
 • numele și semnătura reprezentantului legal; 
 • data emiterii. 

Transmiterea documentației (cererea și documentele care o însoțesc) se va realiza prin email la adresa comunicată de AJOFM în maxim 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. AJOFM va transmite în termen de 24 ore de la primirea documentelor numărul de înregistrare al solicitării. În cazul în care documentele nu se pot transmite prin email, se vor transmite prin orice mijloc de comunicare. 

Decontarea sumelor plătite de angajator cu titlu de indemnizație netă se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. 

5. Prorogarea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real 

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, inclusiv pentru asociații și fundații, a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.  

Totodată, obligația de a depune această declarație este suspendată pe durata stării de urgență.