15-4-2020
covid

DECRET nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Având în vedere că pe plan mondial atât numărul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cât şi numărul de decese provocate de acesta cresc semnificativ, fără să existe, deocamdată, semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluţiei pandemiei sau ale unei plafonări a numărului de cazuri, în pofida restricţiilor fără precedent
adoptate de statele lumii, ţinând seama de faptul că, de la momentul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, atât numărul de îmbolnăviri înregistrate, cât şi numărul de decese provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 au înregistrat curbe ascendente, constatând că după instituirea stării de urgenţă în România şi dispunerea graduală a unor măsuri restrictive şi de distanţare socială:

avem de-a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată la nivelul a 10 judeţe (Suceava, Neamţ, Timiş, Arad, Braşov, Hunedoara, Cluj, Constanţa, Galaţi şi Ilfov) şi al municipiului Bucureşti, ceea ce totalizează aproximativ 70% din numărul cazurilor confirmate;

Există două zone în care nivelul de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2 este de tip comunitar, respectiv municipiul Suceava şi localităţile limitrofe, precum şi oraşul Ţăndărei din judeţul Ialomiţa, pentru care a fost dispusă măsura carantinei totale, luând în considerare că se menţine contextul excepţional care a determinat instituirea stării de urgenţă şi că interesul public general reclamă prelungirea acestei stări excepţionale, menţinerea aplicării măsurilor deja adoptate, precum şi adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităţilor publice să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, văzând că în această perioadă necesarul de materiale şi de echipamente de protecţie, de dezinfectanţi, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale sau de alte produse necesare în contextul gestionării pandemiei de COVID-19 poate fi cu greu satisfăcut, în lipsa unor mecanisme adaptate, atât în materia achiziţiilor publice – care să ţină seama de urgenţa demersurilor, de volatilitatea preţurilor oferite de piaţă şi de restricţiile impuse la export – cât şi în materia donaţiilor oferite entităţilor ce realizează un serviciu public – care să permită, de o manieră facilă, acceptarea şi transferul bunurilor oferite, considerând că sunt necesare atât mecanisme care să permită rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public în condiţiile legii, atunci când situaţia o va impune, cât şi mecanisme referitoare la utilizarea materialelor din rezervele de stat sau de mobilizare, având în vedere că, dincolo de eforturile pentru asigurarea intervenţiei medico-sanitare, sunt necesare şi măsuri care să permită asigurarea şi menţinerea capacităţii de intervenţie a forţelor de ordine, atât pentru aplicarea şi urmărirea respectării măsurilor restrictive instituite pe durata stării de urgenţă, cât şi pentru prevenirea unor ameninţări la adresa ordinii publice, de natură a afecta siguranţa naţională sau democraţia constituţională, văzând că, pentru diminuarea efectelor generate de reducerea unor activităţi economice şi sociale, ca urmare a măsurilor cu caracter preventiv sau restrictiv destinate protejării populaţiei României, este necesară adaptarea măsurilor pentru a permite funcţionarea neîntreruptă a administraţiei publice, a justiţiei şi a altor servicii publice, a unor infrastructuri care asigură servicii esenţiale pentru populaţie, stat şi operatorii economici, întrucât protejarea economiei, prin măsuri specifice stabilite, de regulă, prin acte normative, şi desfăşurarea relaţiilor de muncă sunt, în continuare, obiective de interes major pentru instituţiile statului,
constatând că toate elementele mai sus prezentate fac parte dintr-un ansamblu de răspuns conjugat la actuala situaţie de criză generată de pandemia de COVID-19 şi că, în egală măsură, sunt necesare pentru a asigura revenirea fără sincope majore la situaţia de normalitate, ţinând cont de faptul că restrângerea exerciţiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanţa lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică şi să fie proporţională cu scopul urmărit, ţinând seama de faptul că prin măsurile instituite este vizat interesul public general în gestionarea evoluţiei COVID-19 în
România, constatând necesitatea adaptării unora dintre măsurile prevăzute în Decretul nr. 195/2020 în raport cu evoluţia pandemiei în România, luând act de propunerea Guvernului pentru prelungirea stării de urgenţă, precum şi de Hotărârea CSAT nr. 51/2020 privind necesitatea prelungirii stării de urgenţă şi planul de acţiune la prelungirea stării de urgenţă, în temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 3, art. 10 şi art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele României decretează:
Art. 1
Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020.

Art. 2
Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice, pe durata stării de urgenţă este restrâns exerciţiul următoarelor drepturi şi libertăţi, proporţional cu gradul de realizare a criteriilor prevăzute de art. 3 alin. (5):
a) libera circulaţie;
b) dreptul la viaţă intimă, familială şi privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învăţătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul la grevă;
g) dreptul de proprietate privată;
h) libertatea economică.

Art. 3
(1) Pe durata prevăzută la art. 1, măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate directă sunt stabilite în anexa nr. 1, iar măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală sunt stabilite în anexa nr. 2.

(2) Implementarea măsurilor de primă urgenţă cu aplicabilitate directă, prevăzute în anexa nr. 1, este în responsabilitatea ministerelor de resort şi a celorlalte organe de specialitate, potrivit domeniilor aflate în competenţa acestora, în măsura în care prin prezentul decret nu se stabileşte altfel.

(3) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-6 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanţă militară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2, se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorul legal al acestuia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se dispun potrivit evaluării realizate de Comitetul Naţional pentru Situaţii

Speciale de Urgenţă, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

b) frecvenţa apariţiei unor focare într-o zonă geografică;

c) numărul de pacienţi critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

d) capacitatea şi continuitatea asigurării serviciilor sociale şi de utilităţi publice pentru populaţie;

e) capacitatea autorităţilor publice de a menţine şi asigura măsuri de ordine şi siguranţă publică;

f) măsurile instituite de alte state cu impact asupra populaţiei sau situaţiei economice a României;

g) capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;

h) apariţia altor situaţii de urgenţă.

(6) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanţă militară sau prin ordinul prevăzut la alin. (4) revine

Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4

(1) Coordonarea şi conducerea integrată a acţiunilor şi măsurilor de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu celelalte instituţii implicate, prin Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) desemnează în cadrul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei personal cu funcţie de decizie.

Art. 5

Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile instituite prin prezentul decret, precum şi pe cele dispuse în aplicarea acestuia.

Art. 6

Instituţiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 7

Pe durata prevăzută la art. 1, se menţin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr. 195/2020, în măsura în care prin prezentul decret nu se dispune altfel.

Art. 8

Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul decret.


Art. 9
Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 aprilie 2020.


Art. 10
Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuţiei prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

ANEXA nr. 1:
MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă
ANEXA nr. 2: MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală

 1. Izolarea şi carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum şi a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat
 3. Limitarea sau interzicerea circulaţiei vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum şi ieşirea din zonele respective
 4. Interzicerea graduală a circulaţiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute şi a metroului
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociaţiilor şi ale altor localuri publice
 6. Asigurarea pazei şi protecţiei instituţionale a staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care deţin capacităţi de importanţă strategică la nivel naţional
 7. Limitarea activităţii spitalelor publice la internarea şi rezolvarea cazurilor urgente:
  (i)urgenţe de ordin I – pacienţi internaţi prin unităţi de primiri urgenţe/compartimente de primiri urgenţe care îşi pot
  pierde viaţa în 24 de ore;
  (ii)urgenţe de ordin II – pacienţi care trebuie trataţi în cadrul aceleiaşi internări (odată diagnosticaţi nu pot fi externaţi);
  (iii)pacienţii infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticaţi cu COVID-19.
  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 14 aprilie 2020