27-3-2020
covid

Măsuri care se aplică tuturor companiilor, indiferent de stadiul de evoluție sau dificultate

  1. Șomajul tehnic, beneficiari și aplicabilitate

Companiile afectate de criza economică generată de pandemia COVID-19 au la dispoziție posibilitatea de a suspenda temporar contractele individuale de muncă ale angajaților din motive ce nu țin de angajați (potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii) cu posibilitatea ca indemnizația de 75% din salarul de bază să fie suportată de către bugetul asigurărilor de șomaj.

Întreruperea temporară a activității în contextul crizei COVID-19 urmează a fi justificată de motive economice (decizia autorităților de întrerupere a activității sau reducerea semnificativă a activității ca urmare a pandemiei) și trebuie aprobată în organele de conducere ale societății (Consiliu de administrație/AGA). După aprobarea întreruperii temporare a activității în organele statutare, suspendarea contractelor individuale de muncă trebuie efectuată prin decizie individuală pentru fiecare salariat. Durata de suspendare a CIM pentru motive economice este stabilită de către angajator pe durata cât va persista criza economică determinată de pandemia COVID-19.

Pe perioada șomajului tehnic, salariații sunt îndreptățiți să primească o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază, contractele de muncă fiind, în această perioadă, suspendate din iniţiativa angajatorului conform articolului 52 alineat 1 lit. c din Codul muncii. Perioada în cauză urmează a nu fi considerată vechime în muncă dar va fi considerată ca stagiu de contribuție pentru asigurările sociale.

Prevederile privind șomajul tehnic pot fi aplicate de către orice companie cu obligația de plată a indemnizației de 75% din salariul de bază. Reglementările noi din OUG 30/2020, prevăd posibilitatea ca statul să susțină, din bugetul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, plata indemnizației aferente șomajului tehnic pentru angajații firmelor afectate de pandemie, însă în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie.

De suportarea din bugetul asigurărilor de șomaj a șomajului tehnic beneficiază două categorii de companii:

  • Cele care își întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor autorităților publice competente (companii direct afectate de interzicerea unor activități prin Ordonanțe militare): trebuie obținut certificatul de situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;

sau

  • Își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor:

a. trebuie îndeplinite cumulativ 2 condiții: (i) diminuarea încasărilor cu minim 25%; (ii) lipsa resurselor pentru achitarea tuturor salariilor;

b. dovada reducerii activității se face prin declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că încasările s-a diminuat cu mai mult de 25% în luna pentru care se depune cererea față de media încasărilor din ianuarie-februarie 2020 și că nu există capacitatea financiară de a achita toți salariații;

c. angajatorii pot beneficia de indemnizație doar pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data de 21 martie 2020.

Certificatul pentru situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se obține prin depunerea unei cereri online pe platforma http://prevenire.gov.ro, cerere însoțită de următoarele documente și informații:

Datele de identificare ale solicitantului;

Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii sunt conforme cu realitatea precum și situația în care se află după caz: (i) încetarea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziei autorităților publice competente; sau (ii) diminuarea încasărilor cu 25% și lipsa capacității de a plăti toți salariații;

Modelele declarațiilor pe proprie răspundere vor fi postate pe http://prevenire.gov.ro. Documentele vor trebui semnate cu semnatură electronică de către reprezentantul legal sau de împuternicit cu semnătură electronică.

Obligațiile angajatorului

Angajatorii vor depune o cerere semnată și datată de către reprezentantul legal prin poștă electronica la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale OUG nr. 30/2020, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal al anagjatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 din OUG nr. 30/2020.

Aspecte fiscale

Din perspectivă fiscală, potrivit Codului Fiscal, angajatorul are obligația să calculeze, să rețină și să plătească impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajat, aferente indemnizației de somaj, până pe 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. Pentru indemnizația de șomaj nu se datorează contribuția asigurătorie de muncă.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor menționate mai sus (cerere și lista personalelor care beneficiază de indemnizație) prin poșta electronică la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

La stabilirea impozitului pe venit nu se iau în calcul următoarele posibile deduceri: (i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă; (ii) cotizația sindicală plătită în luna respectivă; (iii) contribuțiile la fondurile de pensii facultative în limita a 400 de euro/an; (iv) primele de asigurare voluntară de sănătate în limita a 400 de euro/an.

2. Amânarea termenelor privind plata impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport 

În anul 2020, termenul de 31 martie prevăzut de Codul fiscal pentru plata impozitului pe clădiri, terenuri și pe mijloace de transport se amână până la data de 30 iunie inclusiv. De asemenea, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, privind acordarea bonificației de până la 10% în cazul plății cu anticipație a impozitului pe clădiri, pe teren și pe mijlocul de transport datorat pe un an întreg de către contribuabil, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 

3. Suspendarea măsurilor de executare silită

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare cu excepția creanțelor rezultând din hotărâri în materie penală. Suspendarea urmează a fi aplicată de drept de către instituțiile bancare și încetează în termen de 30 de zile de la data la care încetează starea de urgență.

4. Necalcularea accesoriilor pentru neplata obligațiilor scadente

Pentru obligațiile scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței 29/2020 (respectiv obligațiile scadente începând cu data de 25 martie 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități potrivit Codului de procedură fiscală iar aceste obligații în cazul în care nu sunt achitate nu vor fi considerate restante. Practic, pentru obligațiile scadente începând cu data de 25 martie 2020 există obligația de declarare și plată a acestora, dar în ipoteza în care nu vor fi achitate, pentru acestea nu se vor calcula dobânzi și penalități și nu vor fi considerate restante. Aceste beneficii vor înceta în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, dată de la care va exista obligația plății acestora și va începe curgerea accesoriilor în cazul în care acestea nu vor fi achitate.

5. Posibilitatea plății trimestriale anticipate a impozitului pe profit la nivelul trimestrial curent

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare si plată a impozitului pe profit anual, cu plăti anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Acest lucru presupune ca plățile anticipate trimestriale nu vor mai fi actualizate cu indicele prețurilor de consum comunicat pentru anul fiscal așa cum era prevăzut de art. 41 aliniatul 8 din Codul Fiscal. 

Modul de calcul se va păstra pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.  

Se reduce sarcina fiscală pentru acești contribuabili (prin neactualizarea cu indicele prețurilor de consum), având în vedere scăderea veniturilor generată de contextul actual.