31-3-2020
covid

Măsuri legislative adoptate pentru sprijinirea companiilor afectate de răspândirea COVID-19

Ca urmare a pandemiei COVID-19 și a declarării stării de urgență ce determină consecințe negative pentru mediul economic, Guvernul României a adoptat o serie de ordonanțe prin care se încearcă sprijinirea mediului de afaceri împotriva consecințelor negative ale crizei economice declanșate.

Măsurile adoptate urmează a fi completate/ modificate în perioada următoare cu o serie de alte acte normative care se prefigurează a introduce alte măsuri pentru sprijinirea companiilor, măsurile adoptate până în prezent producând un efect pozitiv dar având totuși efecte economice limitate.

Dintre măsurile prevăzute de cele cinci acte normative adoptate până în acest moment, respectiv

 • OUG 29/2020
 • OUG 30/2020
 • OUG 32/2020
 • OUG 33/2020
 • OUG 37/2020

O  aplicabilitate mai extinsă asupra companiilor aflate în gestiunea entităților din IMPETUM GROUP vor avea următoarele măsuri:

 • Prevederile privind amânarea termenelor de plată a impozitelor pe proprietate;
 • Prevederile privind necalcularea accesoriilor în caz de neplată a obligațiilor bugetare scadente după adoptarea actelor normative și stoparea executărilor silite;
 • Prevederile privind amânarea la plată a serviciilor de utilități, a chiriilor pentru sediu/sedii secundare și stoparea calculului accesoriilor pentru neexecutarea obligațiilor din contracte cu autorități publice;
 • Prevederile privitoare la șomajul tehnic suportat din bugetul asigurărilor sociale, astfel cum au fost simplificate prin modificare OUG 30/2020; 
 • Bonificația pentru plata impozitului pe profit/venit;
 • neplata TVA pentru importurile de materiale sanitare;
 • posibilitatea amânării de către instituțiile financiare a ratelor și dobânzilor la creditele contractate de către peroane juridice și fizice;

În ceea ce privește impactul măsurilor pentru sprijinirea IMM, respectiv garantarea de către stat a creditelor pentru investiții și capital de lucru OUG 29/2020, impactul acestei măsuri va fi limitat la companiile care nu se află în dificultate financiară și va depinde și de politicile de finanțare adoptate de către instituțiile bancare. Cu siguranță acordarea garanțiilor de către stat precum și deciziile adoptate de către Banca Națională a României ar trebui să ofere premise pozitive în ceea ce privește accesarea de noi finanțări, însă analiza impactului acestor măsuri va depinde într-o măsură foarte mare de situația particulară a fiecărei companii și de politicile comerciale ale instituțiilor de credit.

Măsura modificării termenului de aplicare a Ordonanței Guvernului 6/2019 privind restructurarea obligațiilor bugetare (OUG 29/2020) are o aplicabilitate limitată și vizează restructurarea obligațiilor datorate față de bugetul de stat la 31.12.2019 care pot fi restructurate printr-un plan de restructurare pe parcursul a 7 ani, cu obligația achitării tuturor obligațiilor bugetare restante care nu pot face obiectul restructurării până la momentul depunerii planului de restructurare. Prelungirea termenului de depunere a Planurilor de restructurare până la data de 31 octombrie 2020 nu va prezintă  avantaje decât pentru componenta de consultanță a IMPETUM GROUP și eventual pentru companii care ar putea avea obligații anterioare 31.12.2019 în urma unor litigii cu organele fiscale pentru sume stabilite în urma controalelor fiscale. 

MĂSURI LEGISLATIVE ADOPTATE PENTRU SPRIJINIREA COMPANIILOR AFECTATE DE RĂSPÂNDIREA COVID-19

Urmare a extinderii pandemiei COVID-19 și a dispunerii instituirii stării de urgență pe teritoriul României au fost adoptate o serie de acte normative ce au ca și scop sprijinirea mediului de afaceri în perioada dificilă ce urmează pentru depășirea situației dificile din punct de vedere economic care se prefigurează.

În prezentul material am încercat o sinteză a principalelor măsuri adoptate prin cele două Ordonanțe de urgență emise de către Guvern, urmând a prezenta în sinteză cele care pot impacta companiile în care IMPETUM GROUP este implicat prin entitățile sale.

 1. Șomajul tehnic – OUG 30/2020, modificat prin OUG 32/2020  

Companiile afectate de criza economică generată de pandemia COVID-19 au la dispoziție posibilitatea de a suspenda temporar contractele individuale de muncă ale angajaților din motive ce nu țin de angajați (potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii) cu posibilitatea ca indemnizația de 75% din salariul de bază să fie suportată de către bugetul asigurărilor de șomaj.  

Întreruperea temporară a activității în contextul crizei COVID-19 urmează a fi justificată de motive economic (decizia autorităților de întrerupere a activității sau reducerea semnificativă a activității ca urmare a pandemiei) și trebuie aprobată în organele de conducere ale societății (Consiliu de administrație/AGA). După aprobarea întreruperii temporare totale sau parțiale  a activității în organele statutare, suspendarea contractelor individuale de muncă trebuie efectuată prin decizie individuală pentru fiecare salariat. 

Durata de suspendare a CIM pentru motive economice este stabilită de către angajator. Cu toate acestea suportarea de la bugetul de stat a șomajului tehnic este limitată la durata stării de urgență decretate. Orice suspendare a CIM pentru motive economice mai lungă decât durata stării de urgență va determina obligația angajatorului de a suporta integral indemnizația salariatului de 75% din salariul de bază pe perioada ce depășește starea de urgență. 

Pe perioada șomajului tehnic, salariații sunt îndreptățiți să primească o indemnizație de cel puțin 75% din salariul de bază, contractele de muncă fiind, în această perioadă, suspendate din inițiativa angajatorului conform articolului 52 alineat 1 lit. c din Codul muncii.

Prevederile privind șomajul tehnic pot fi aplicate de către orice companie cu obligația de plată a indemnizației de 75% din salariul de bază. Reglementările noi din OUG 30/2020, modificat conform OUG 32/2020, prevăd posibilitatea ca statul să susțină, din bugetul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, plata indemnizației aferente șomajului tehnic pentru angajații firmelor afectate de pandemie, însă în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie, respectiv în limita sumei de 4.071,75 lei și doar pe durat stării de urgență.

Angajatorii au posibilitatea suplimentării indemnizației de șomaj tehnic cu diferența până la nivelul de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă, dacă bugetul angajatorului permite acest lucru.


Perioada în cauză nu va  fi considerată vechime în muncă dar va fi considerată ca și stagiu de contribuție pentru asigurările sociale.

Pentru acordarea acestei indemnizații către salariați, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiție: să reducă ori să întrerupă temporar activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, conform unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului.


Salariați cu mai multe contracte individuale de muncă

În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă și cel puțin unul dintre ele este cu normă întreagă și activ în perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizația corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (n.n. în limita plafonului stabilit la aret. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020).


Obligațiile angajatorului

Pentru a beneficia de suportarea de la buget a șomajului tehnic angajatorii vor depune: 

*o cerere semnată și datată de către reprezentantul legal prin poștă electronica la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social; 

*o declarație pe proprie răspundere cu privire la întreruperea totală sau parțială a activității;

*lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului ce urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii; 

Termenul de efectuare a plății din bugetul asigurărilor de șomaj este de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator.

Angajatorul are obligația de a efectua plata către salariat în termen de 3 zile de la primirea sumelor de la buget; 

Aspecte fiscale

Din perspectivă fiscală, potrivit Codului Fiscal, angajatorul are obligația să calculeze, să rețină și să plătească impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajat, aferente indemnizației de somaj, până pe 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. Pentru indemnizația de șomaj nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă.

Perioada în care se acordă indemnizația de șomaj tehnic constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute OUG nr. 150/2005. Pentru calculul indemnizației pentru concedii medicale se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.


Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizatie din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj, se face in cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor mentionate mai sus.

La stabilirea impozitului pe venit nu se iau în calcul următoarele posibile deduceri: 

(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă; 

(ii) cotizația sindicală plătită în luna respectivă; 

(iii) contribuțiile la fondurile de pensii facultative în limita a 400 de euro/an; 

(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate în limita a 400 de euro/an. 


Șomaj tehnic pentru alte categorii de persoane (PFA)

Profesioniști și angajații cooperației. Pe perioada stării de urgență, profesioniștii (reglementați conform Codului civil), precum și angajații societăților cooperatiste care întrerup activitatea ca urmare a efectelor epidemiei, beneficiază, pe baza declarației pe proprie răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (n.n. nivelul acestui câștig este de 5.429 lei pentru anul 2020). Mai sunt reglementari referitoare la  Contracte de activitate sportive, respectiv contracte de drepturi de autor.

Procedura de acordare

Pentru obținerea indemnizației de mai sus:

a) profesioniștii, salariații unităților cooperatiste și persoanele care obțin venituri din drepturi de autor depun, prin posta electronica, la agenția teritorială (n.n. agențiile județene pentru plăți și inspecție socială) o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere și copia actului de identitate

b) pentru titularii contractelor de activitate sportivă, solicitarea indemnizației se face de către structurile sportive, prin email, în baza unei cereri semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de declarația pe proprie răspundere și lista beneficiarilor.

Structurile vor încasa indemnizațiile și le vor distribui beneficiarilor.
Cererile și documentele însoțitoare se transmit până pe data de 10 ale lunii curente pentru luna anterioară. Plata indemnizației se face în termen de maxim 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență din luna anterioară.

 • Amânarea termenelor privind plata impozitului pe clădiri, teren și mijlocul de transport  OUG 29/2020

În anul 2020, termenul de 31 martie prevăzut de Codul fiscal pentru plata impozitului pe clădiri, teren și pe mijlocul de transport se amână până la data de 30 iunie inclusiv. 

De asemenea, în anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, privind acordarea bonificației de până la 10% în cazul plății cu anticipație a impozitului pe clădiri, pe teren și pe mijlocul de transport datorat pe un an întreg de către contribuabil, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 

2. Necalcularea accesoriilor pentru neplata obligațiilor scadente și suspendarea măsurilor de executare silită OUG 29/2020

Pentru obligațiile scadente începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței 29/2020 (respectiv obligațiile scadente începând cu data de 25 martie 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități potrivit Codului de procedură fiscală iar aceste obligații în cazul în care nu sunt achitate nu vor fi considerate restante. 

Practic, pentru obligațiile scadente începând cu data de 25 martie 2020 există obligația de declarare și plată a acestora dar în ipoteza în care nu vor fi achitate pentru acestea nu se vor calcula dobânzi și penalități și nu vor fi considerate restante. Aceste beneficii vor înceta în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, dată de la care va exista obligația plății acestora și va începe curgerea accesoriilor în cazul în care acestea nu vor fi achitate.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare cu excepția creanțelor rezultând din hotărâri în materie penală. Suspendarea urmează a fi aplicată de drept de către instituțiile bancare și încetează în termen de 30 de zile de la data la care încetează starea de urgență.


3. Posibilitatea plății trimestriale anticipate a impozitului pe profit la nivelul trimestrial curent OUG 29/2020

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare si plată a impozitului pe profit anual, cu plăti anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Acest lucru presupune ca plățile anticipate trimestriale nu vor mai fi actualizate cu indicele prețurilor de consum comunicat pentru anul fiscal așa cum era prevăzut de art.41 aliniatul 8 din Codul Fiscal. 

Modul de calcul se va păstra pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.  

Se reduce sarcina fiscală pentru acești contribuabili (prin neactualizarea cu indicele preturilor de consum), având în vedere scăderea veniturilor generate de contextul actual. 

4. Garantarea de către stat a creditelor acordate IMM OUG 29/2020

Pentru a se încadra în categoria IMM-urilor companiile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 •  număr mediu anual de salariați mai mic de 250; 
 •  cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate; 

Pentru a beneficia de garantarea creditelor de către stat companiile IMM trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, respectiv: 

 • în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; 
 • IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;

d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;

g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central;

Statul va garanta prin intermediul FNGCIMM creditele acordate de către instituțiile bancare companiilor IMM în procent de maximum 80% din valoarea finanțărilor acordate (fără dobânzi, comisioane și speze bancare), pentru:  

 • credite de investiții – valoarea maximă a finanțării 10 milioane lei;  
 • credite pentru capital de lucru – în limita a 5 milioane lei, valoarea maximă a finanțării nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.  

Statul va garanta în procent de maximum 90% creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru (fără dobânzi, comisioane și speze bancare) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu condiția ca valoare maximă a finanțărilor să fie de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici.  

Durata maximă a finanțărilor: 10 ani pentru creditele de investiții și 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru (acestea din urmă putând fi prelungite cu încă 3 ani în anumite condiții).  Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor vor fi stabilite de către instituțiile de credit conform normelor proprii.

În toate situațiile dobânda va fi subvenționată integral de stat. Perioada de subvenționare este de la momentul acordării creditului și poate dura până la data de 31 martie 2021. Subvenția poate fi prelungită cu încă doi ani dacă se va estima o creștere economică mai mică decât cea din 2020.  

Comisionul de administrare datorat față de FNGCIMM este subvenționat de către Stat. 

În cazul creditelor de investiții garanția acordată de stat prin FNGCIMM urmează a fi garantată cu ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit precum și prin alte tipuri de garanții (ipotecă asupra conturilor, ipotecă asupra fondului de comerț etc.).

Modalitatea de acordare a creditelor pentru investiții și capital de lucru garantate de către stat urmează a fi reglementată de către fiecare instituție de credit potrivit normelor interne proprii fiecăreia.

5. Amânarea la plată a serviciilor de utilități, a chiriilor pentru sediu/sedii secundare și stoparea calculului accesoriilor pentru neexecutarea obligațiilor din contracte cu autorități publice – OUG 29/2020

De aceste facilități vor putea beneficia, pe lângă diverse profesii liberale, doar companiile care se încadrează în categoria IMM (astfel cum au fost definite la punctul anterior ) și care se află într-una din următoarele categorii:

 • compania și-a întrerupt activitatea total sau parțial – în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente;  
 • compania deține certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

Beneficii:

 • posibilitatea de amânare la plată pentru serviciile de utilități (electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet), pe durata stării de urgență;  
 • posibilitatea de amânare la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare pe durata stării de urgență;
 • stoparea calcului penalităților de întârziere în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice pe durata stării de urgență. 

Împotriva companiilor IMM nu se va putea invoca împotriva acestora forța majoră pentru refuzul îndeplinirii obligațiilor în contractele în derulare decât după încercarea de renegociere a contractului pentru adaptarea clauzelor contractuale. 

Conceptul de forță majoră este redefinit și se prezumă ca fiind împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență.  Măsurile indicate în Decretul nr. 195/2020, prin care s-a instituit starea de urgență în România, care sunt adoptate de autorități nu sunt considerate imprevizibile.   

De asemenea, avocații, notarii publici și executorii judecătorești au obligația de a continua să furnizeze serviciile de interes public ce fac obiectul profesiei lor, sub sancțiunea excluderii din profesie. Aceștia trebuie să ia toate măsurile pentru ca activitatea lor să fie prestată cu respectarea regulilor de disciplină sanitară și a măsurilor de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente.  

În plus, salariații acestor profesioniști NU vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență dacă refuză să își îndeplinească atribuțiile de serviciu și împiedică, astfel, desfășurarea activității angajatorului 

6.Acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ OUG 30/2020

Măsura 

Se acordă zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în perioada în care unitățile de învățământ sunt închise temporar sau cursurile suspendate, ca urmare a: 

 • condițiilor meteo nefavorabile; 
 • situațiilor extreme stabilite de către autorități (ex. starea de urgență decretată începând cu data de 16.03.2020); 
 • prevederile se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat; 
 • nu sunt incluse în categoria zilelor libere plătite zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 

Condiții de acordare 

Pentru a beneficia de această măsură, părinții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 • vârsta copiilor înscriși în unitățile de învățământ este de maxim 12 ani sau 18 ani în cazul copiilor cu dizabilități;  
 • locul de muncă al părintelui nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 

Nu beneficiază de prevederile acestei legi persoanele de mai sus care: 

 • se află în concediu pentru creșterea copilului; 
 • au optat pentru concediu fără plată ca urmare a nesolicitării de către celălalt părinte a perioadei de minim o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului; 
 • se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată; 
 • au raporturile de muncă suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau soțul/soția se află în acest caz; 
 • celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate, venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, supuse impozitului pe venit. 

Modalitatea de acordare 

Indemnizația pentru zile libere se acordă în baza unei cereri formulată de unul din părinți depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea va fi însoțită de: 

 • declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prin care se arată că acesta nu a solicitat zile libere la locul său de muncă (în condițiile prezentei legi) și nici nu se află în una din condițiile prevăzute la paragraful anterior; 
 • copia certificatului de naștere al copilului. 

Valoarea indemnizației 

Cuantumul indemnizației este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare (8 ore), dar nu poate depăși 75% pe zi din câștigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Câștigul mediu brut lunar este de 5.429 lei, iar media brută zilnică este de aproximativ 259 lei; rezultă că nivelul maximal al indemnizației brute este 4.072 lei/lună (2.382 lei net), respectiv 194 lei/zi (113 lei net); 

Modalitatea de decontare a sumelor  

 • Indemnizația se plătește de către angajator, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli, urmând a fi decontată (recuperată) din Fondul de garantare a creanțelor salariale. 
 • angajatorul poate solicita doar decontarea indemnizației nete, încasată efectiv de părinte; 
 • sumele plătite de angajator reprezentând impozit și contribuții sociale vor fi suportate din bugetul propriu. 
 • Pentru decontarea sumelor, angajatorul va depune o cerere la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (respectiv a municipiului București) în cărei rază teritorială își desfășoară angajatorul activitatea. Cererea va fi însoțită de: 
 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere și indemnizația acordată; 
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației; 
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților depusă conține persoanele care au îndeplinit condițiile pentru acordarea indemnizației; 
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația. 
 • Cererea angajatorului va conține obligatoriu următoarele elemente: 
 • date de identificare ale angajatorului; 
 • contul bancar; 
 • suma totală solicitată; 
 • numărul angajaților care au beneficiat de aceste sume; 

numele și semnătura reprezentantului legal; 

data emiterii. 

Transmiterea documentației (cererea și documentele care o însoțesc) se va realiza prin email la adresa comunicată de AJOFM în maxim 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. AJOFM va transmite în termen de 24 ore de la primirea documentelor numărul de înregistrare al solicitării. În cazul în care documentele nu se pot transmite prin email, se vor transmite prin orice mijloc de comunicare. 

Decontarea sumelor plătite de angajator cu titlu de indemnizație netă se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. 

7. Prorogarea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real OUG 29/2020

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, inclusiv pentru asociații și fundații, a fost prelungit cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.  

Totodată, obligația de a depune această declarație este suspendată pe durata stării de urgență.


8. Bonificația pentru plata impozitului pe profit/venit – OUG 33/2020

Contribuabili plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020 până la data de 25 aprilie 2020, beneficiază de următoarele bonificații calculate asupra impozitului pe profit datorat:

 • 5% pentru contribuabili mari;
 • 10% pentru contribuabili mijloci;
 • 10% pentru ceilalți contribuabili;

Bonificația se acordă și companiilor care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic dacă plătesc anticipat impozitul pentru trimestrul până la data scadentă cuprinsă între 25 aprilie – 25 iunie 2020. De asemenea, se aplică și companiilor care intră sun incidența Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități (hoteluri, facilități de cazare pe perioadă scurtă, restaurante, activități de alimentație pentru evenimente, baruri, servicii de alimentație etc.). 

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2020 până la data de 25 aprilie 2020 se beneficiază de bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat. 

9. Neplata TVA pentru importurile de materiale sanitare – OUG 33/2020

Pe perioada stării de urgență și 30 de zile după nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive, sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, astfel cum sunt prevăzute în anexa la OUG 33/2020. 

10. Posibilitatea amânării de către instituțiile financiare a ratelor și dobânzilor la creditele contractate de către persoane fizice, PFA-uri, întreprinderi individuale sau familiare și peroane juridice OUG 37/2020

Amânarea la plată (urmare a unei măsuri generale sau prin negocieri directe cu clienții), determinată de situația actuală, nu trebuie asociată unei noțiuni de dificultate financiară a debitorului, motiv pentru care nu va fi clasificată ca expunere neperformantă.

Beneficiarii acestei măsuri sunt atât persoanele juridice cât și persoanele fizice însă pentru accesarea acestei măsuri este necesară îndeplinirea unor condiții precum și formularea unei cereri ce va trebui aprobată de către instituția creditoare.

Se va putea solicita amânarea ratelor și dobânzilor de la următoare categorii de creditori:

a) instituții de credit definite de OUG 99/2006, respectiv 

bănci;

organizații cooperatiste de credit;

bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ;

bănci de credit ipotecar;

b) instituții financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (se vor include și operațiunile de leasing financiar, operațiuni de factoring, acordarea de credite cu primirea bunurilor în gaj prin case de amanet, alte forme de finanțare de natura creditelor);

Debitori

 • Persoane fizice; 
 • PFA;
 • Întreprinderi individuale si familiare; 
 • Profesii liberale; 
 • Persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing;

Se vor putea suspenda pe o durată de până la maxim 9 luni (durată minimă de suspendare 1 lună):

 • rate de capital;
 • dobânzi;
 • comisioane; 

Condițiile pentru a beneficia de amânarea la plată a dobânzilor:

 • credite să fi fost contractate anterior intrării în vigoare a ordonanței;
 • creditele să nu fi fost declarate scadent anticipat, anterior intrării în vigoare a ordonanței;
 • să nu existe restanțe la data instituirii stării de urgență (16.03.2020) sau s-a efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării;
 • debitorii să fi fost afectați de criza COVID-19:
  • persoane fizice:  să fi fost afectați direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia  criza COVID-19, conform normelor de aplicare care urmează să fie aprobate;
  • celelalte entități (cu excepția persoanelor fizice)  pot beneficia: 

(i)dacă întrerup total sau parțial activitatea  ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice, pe perioada stării de urgență decretate și dețin certificat de urgență emis de MEEMA sau dețin certificatul de urgență emis de MEEMA prin care se contată pe baza declarațiilor pe propria răspundere o diminuare a veniturilor sau încasărilor cu min 25%  în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ian-feb2020 

 (ii) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului

Certificatul pentru situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se obține prin depunerea unei cereri online pe platforma http://prevenire.gov.ro, cerere însoțită de următoarele documente și informații:

 • Datele de identificare ale solicitantului;
 • Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii sunt conforme cu realitatea precum și situația în care se află după caz: (i) încetarea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziei autorităților publice competente; sau (ii) diminuarea încasărilor cu 25% și lipsa capacității de a plăti toți salariații;

Modelele declarațiilor pe proprie răspundere vor fi postate pe http://prevenire.gov.ro. Documentele vor trebui semnate cu semnatură electronică de către reprezentantul legal sau de împutenicit cu semnătură electronică.

Procedura de amânare la plată a dobânzilor:

 • depunerea unei cereri la creditor: cererea poate fi depusă în format letric sau prin poșta electronica. Daca nu se poate în această formă va fi formulată pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii
 • cererea trebuie depusă cel mai târziu în 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
 • cererea formulată urmează a fi analizată de către creditor și se aprobă de către creditor în modalitatea prevăzută de normele la OUG ce urmează a fi adoptate în perioada următoare; 
 • în cazul aprobării are loc prelungirea duratei contractuale de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului;

În cazul aprobării cererii de amânare a plății ratelor și dobânzilor se produc următoarele efecte:

 • se suspendă obligația de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor pe durata aprobată;
 • se prelungește durata contractuală cu perioada aprobată de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorului;
 • dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendata se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare și urmează ca pentru această valoare să se calculeze dobânzi ulterior expirării perioadei de suspendare. De la regula capitalizării dobânzii există o excepție, creditele ipotecare contractate de persoanele fizice în cazul cărora nu operează capitalizarea și nu se calculează dobânzi urmând ca dobânda calculată pe perioada de suspendare să fie achitată în 60 de rate lunare egale; 
 • capitalul majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare ale persoanelor fizice;
 • Dobânda capitalizată va fi garantată de Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice;

Efectele concrete, in cazul solicitării și aprobării suspendării cu maxim 9 luni ale ratelor aferente facilităților de creditare ale unui debitor vor fi după cum urmează:

 • in timpul perioadei de suspendare( maxim 9 luni dar nu mai mult de 31.12.2020) debitorul nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de creditare în discuție( principal, dobânzi, comisioane).
 • termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu perioada suspendării ratelor.
 • dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor, si eșalonate până la noua maturitate a creditelor(cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor persoane fizice ); 
 • astfel valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării aferentă creditelor in sold; 
 • debitorul va achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua valoare a principalului. Într-adevăr, se va percepe dobândă la dobânda calculată pe perioada suspendării pentru o parte din credite;
 • comisioanele bancare aferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, acestea fiind exceptate total de la plată pentru aceasta perioada;

Modificarea contractelor se produce prin efectul legii fără încheierea de acte adiționale. În 30 de zile de la primirea solicitării creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate potrivit prezentei OUG.